نکاتی برای کاهش میانگین زمان مکالمات در مرکز تماس

نکاتی برای کاهش میانگین زمان مکالمات در مرکز تماس

1 تمامی اطلاعات را در ابتدای تماس جمع کنید کارشناسان خود را تشویق کنید که در ابتدای تماس تا جایی که می توانند به جمع آوری اطلاعات بپردازند.این اطلاعات باید مربوط به کار و بسته به شرایط پیش آمده باشد…

بیشتر بخوانید
نکاتی که می توان از مرکز ارتباط  بانک TESCO یاد گرفت

نکاتی که می توان از مرکز ارتباط بانک TESCO یاد گرفت

۱. در Multi_Skill کردن کارشناسان عجله نکنید   انتظار Multi-Skill  بودن کارشناسان مرکز ارتباط در روزهای اول ممکن است که تاثیر منفی بر روی المانAverage Handling Time بگذارد. همچنین ممکن است که فشار زیاد غیر ضروری بر روی تازه کارها بگذار…

بیشتر بخوانید