مرکز تماس (Call Center) و مرکز ارتباط (Contact Center) چیست ؟

مرکز تماس (Call Center) و مرکز ارتباط (Contact Center) چیست ؟

مرکز تماس بخشی از سازمان است که برای دریافت یا انتفال حجم زیادی از درخواست ها از طریق تلفن ایجاد می گردد.این مراکز به دو صورت درون سپار و یا برون سپار راه اندازی می شوند. مراکز تماس درون سپار…

بیشتر بخوانید